Večer svätých 2017 (foto, video, reportáže)

Videoalbum (JuVi):

V utorok 31. októbra 2017, v predvečer sviatku Všetkých svätých, sme v našej farnosti Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke opäť pripravili „Večer svätých“ pre deti. V Pastoračnom centre sa zhromaždilo viac ako sto detí s rodičmi a animátormi. Čakala ich tam príťažlivá scéna nebeskej brány a troch stromov, ktoré symbolicky zobrazovali hlavné témy katolíckych právd o pekle, očistci a nebi. S prípravou nám pomohol i divadelný režisér Marek Mokoš. Deti i animátori prišli v oblečení, ktoré pripomínalo rozličných svätých, o ktorých už doma pri príprave oblečenia deti rozprávali s rodičmi.

Celý podvečer sa niesol v príjemnej a radostnej atmosfére, ktorá však mala ďaleko od karnevalového večierku. V spojení motívov Danteho Božskej komédie a fatimských zjavení nebeskí sprievodcovia počas podvečera sprevádzali deti katechézou pri symbolických stromoch a vovádzali ich do náročných tém právd viery. Mnohí rodičia ocenili, že deti boli vovádzané aj do náročnejších tém zla a hriechu prostredníctvom paralely so zjaveniami Panny Márie deťom vo Fatime. Nebeskými sprievodcami boli patróni farnosti zasvätenej Svätej rodine: Panna Mária a svätý Jozef, ďalej fatimské deti Lucia a svätí František a Hyacinta. Katechézami deti sprevádzala postava svätého Filipa Nériho v podaní otca Juraja Vitteka. Jednotlivé scény boli prepletené modlitbou  desiatkov svätého Ruženca, ktorý sa postupne modlili deti samotné, aby uchránili hriešnikov pred zatratením a následne aby oslobodili duše z očistca. Medzi jednotlivými scénami boli pripravené piesne, tance, ukazovačky a pútavo pripravené bohaté občerstvenie s názvom “Nebeská hostina”. Medzičasom si deti robili jednotlivo i v skupinách fotografiu pri nebeskej bráne. Na záver programu bola katechéza o nebi pri pútavej scéne nebeskej brány a stromu života.

Napokon všetky deti prešli nebeskou bránou do kostola, osvetleného svitom sviec, kde bolo vyvrcholenie programu pri svätej omši. Krásne naaranžovaná atmosféra v kostole bola umocnením večera. V prítmí a v jase sviec deti prežívali pod vplyvom ďalšej katechézy, ktorú mal o. Juraj v rámci homílie, tajomstvo svätej omše, pri ktorej je otvorené nebo a prežívame spojenie s oslávenou i očisťujúcou Cirkvou. Dialogická homília vychádzala z témy strachu, s ktorou sú deti konfrontované na sekulárnych detských oslavách plných strašidiel, aby deti vo svetle viery porozumeli, čoho sa netreba báť a naopak, pred čím treba mať rešpekt a obavu (hriech). Katechéza pokračovala vysvetlením, že Ježiš víťazí nad všetkým, čo nám môže spôsobovať strach a  témami svätosti, neba, relikvií a modlitby za zomrelých. Toto spoločenstvo svätých umocnili relikvie viacerých svätých, vystavené v týchto dňoch k verejnej úcte veriacich pred oltárom. V pastoračnom centre i v kostole počas svätej omše účinkoval “anjelský detský zbor”, ktorý animoval spev detí.

Po svätej omši deti s horiacimi lampášmi v ruke absolvovali “pochod svetla” vonku v areáli kostola za spevu litánií k všetkým svätým. Napokon s lampášmi urobili pred kostolom svietiace symboly viery (kríž), nádeje (kotva) a lásky (srdce). Poďakovanie patrí všetkým rodičom za ich spoluprácu, všetkým mladým z farnosti Svätej rodiny a svetského Oratória, birmovancom, animátorom, Majke Hypiusovej, jej hudobníkom a spevákom, kostolníckej rodine Palatických za krásne pripravený kostol, a všetkým ostatným farníkom, ktorí sa rozličným spôsobom zapojili do prípravy tohto podujatia.

Reportáž v Rádiu Lumen (Ján Heriban):

Fotogaléria (foto: Zuzana Kostková):