Aktuálne farské oznamy (4. pôstna nedeľa, 11. marca 2018)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

11.3.

4. PÔSTNA NEDEĽA 7.30 + rodičia František, Mária a Juraj
9.00 JV + rodičia Gabriel a Terézia
10.30 za farníkov
18.00 MK + otec, starí rodičia a svokor

Pondelok

12.3.

  7.00 MK celá + rodina
18.00 + Emília a Ján
Utorok

13.3.

  7.00 + manžel
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Streda

14.3.

  7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
18.00 JV + rodičia, st. rodičia a ostatní členovia rodiny
Štvrtok

15.3.

  7.00 JV + Agneška, Miroslav a ich syn
18.00 MK za zdravie a Božiu pomoc pre Milana

Piatok

16.3.

  7.00 JV + manžel Miloš
18.00 + Ján, Ondrej a Vladimír

Sobota

17.3.

  7.30 JV za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu pri príl. jej životného jubilea
     

Nedeľa

18.3.

5. PÔSTNA NEDEĽA 7.30 + otec Leopold
9.00 MK + rodičia Vít a Jana a starí rodičia
10.30 JV za farníkov
18.00 JV + Iveta

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

Podeľme sa

Naša farnosť sa dnes pripája k celoslovenskému podujatiu 12. ročníka charitatívnej akcie PODEĽME SA! Myšlienkou podujatia je: Nedávam z nadbytku, ale odrieknem si nedeľný obed a z ušetrených peňazí prispejem tým, ktorí to potrebujú. Po sv. omši o 7.45h budeme v Pastoračnom centre podávať koláčik a čaj, po sv. omši o 9.00h a po 10.30h podávame polievku. Tohtoročný výťažok podujatia bude použitý na dokončenie Krízového centra Vincentinum v Košiciach – Šaci, ktoré bude slúžiť chudobným ženám s deťmi, rodinám a najzraniteľnejším z Košíc.

Podpora pútnickeho miesta

Veriaci farnosti Pavlovce nad Uhom nám ponúkajú vlastnoručne napečenú a vyzdobenú ozdobu k veľkonočným sviatkom – veľkonočného baránka. Cieľom ich aktivity je získať podporu na rozvoj pútnickeho miesta vo svojej filiálke Vysoká nad Uhom. Je to rodisko Anky Kolesárovej, mučenice čistoty, ktorej proces blahorečenia v súčasnosti prebieha. Odporúčaný milodar za baránka je 10,- eur. Kúpiť si ho môžete vzadu v kostole.

Stretnutie seniorov

V pondelok 12. marca o 15.30h bude v Pastoračnom centre stretnutie Klubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka sú na nástenke pri vchode do kostola. Ste srdečne pozvaní.

Katechézy

V utorok po sv. omši budú katechézy pre dospelých. V stredu bude detská sv. omša. V piatok po sv. omši bude katechéza birmovancov.

Pobožnosť krížovej cesty

V piatok a v nedeľu bude o 17:15 krížová cesta.

Spovedanie chorých

Prosíme, aby ste nám nahlásili chorých, ktorí si želajú byť vyspovedaní doma pred veľkonočnými sviatkami. Pri sakristii budú na to hárky.

2% dane pre OZ Spoločné dobro

Občianske združenie Spoločné dobro, ktoré pôsobí v našej Farnosti  Svätej rodiny a podieľa sa na jej aktivitách, sa obracia na Vás s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej resp. právnickej osoby za rok 2017. Združenie je riadne zaregistrované v zozname prijímateľov 2%, a preto možno aj takýmto spôsobom podporiť podujatia  farnosti, ako je letný tábor detí a rodín či jednotlivcov, ktorí pomoc potrebujú. Tlačivo na poukázanie dane je k dispozícii vzadu v kostole na stolíku pri katolíckej tlači. Adresa a bližšie informácie sú na nástenke pri vstupe do kostola.

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom

V nedeľu 18. marca 2018 sa bude z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska konať celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

Štúdium na bohosloveckej fakulte UK

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2018. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.unkba.sk.