Farské oznamy (19. cezročná nedeľa, 11. august 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

11.8.

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 + Monika a ostatná rodina
9.00 JV za farníkov
18.00 za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu

Pondelok

12.8.

  18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Utorok

13.8.

  7.00 JV za Božie požehnanie v rodine
Streda

14.8.

Sv. Maximiliána M. Kolbeho / vigília sviatku Nanebovzatia 18.00 + rodičia, starí rodičia a súrodenci
Štvrtok

15.8.

Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť 7.00 JV poďakovanie za uzdravenie
18.00 za farníkov

Piatok

16.8.

Sv. Štefana Uhorského, ľub. spomienka 18.00 + rodičia a príbuzní

Sobota

17.8.

  7.30 JV za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Máriu a jej rodinu

Nedeľa

18.8.

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 JV + Mária (1. výr.) a Ján (30. výr.)
9.00 za farníkov
18.00 JD + starí rodičia Anna, Eva a Emil

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MB – dp. Marián Bér, JD – dp. Juraj Drobný

Prikázaný sviatok

V stredu je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Znamená to, že máme povinnosť zúčastniť sa na sv. omši. Sv. omše budú vo štvrtok ráno o 7.00 a večer o 18.00. Zadosťučiniť povinnosti zúčastniť sa na sv. omši môžete aj v stredu večer.

Modlitby pri Madone Žitného ostrova

Farnosť Dunajská Lužná nás pozýva na modlitbu za rodiny, úctu k životu a národný pochod za život, ktoré sa uskutočnia 22. augusta 2019, na sviatok Panny Márie Kráľovnej, pri obraze Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej. Plagát s programom je na nástenke.

Vnútorné zmeny vo vedení farnosti

Od začiatku nášho pôsobenia vo farnosti Svätej rodiny sme boli ustanovení ako dvaja farári spôsobom, ktoré kánonické právo nazýva „in solidum“, ako celku, čo znamená, že obaja kňazi máme rovnaké právomoci pri spravovaní farnosti, pričom jeden z nich je tzv. moderátor, čo znamená, že má byť vedúcim vykonávania pastoračnej starostlivosti, čiže má riadiť spoločnú činnosť a niesť za ňu zodpovednosť pred biskupom. Keďže sa tento spôsob veľmi nepoužíva, veriaci to obyčajne zoberú ako spôsob, na ktorý sú zvyknutí, teda fungovanie farára, ktorý má pomocného kňaza kaplána. Vtedy má všetky právomoci iba farár. Ľudia ho vnímajú ľudovo ako „šéfa“. Keďže za moderátora bol vymenovaný o. Juraj, väčšinu zodpovednosti pre praktické organizovanie a zodpovednosť za farnosť preberal on a bol vnímaný ako ten, na ktorého sa treba vo všetkom dôležitom obracať. Tento rok sme sa dohodli, pre isté odbremenenie, že by starosť o koordinovanie pastorácie prevzal o. Andrej. V organizačných veciach sa môžte odteraz obracať hlavne na neho. Naše právomoci ako farárov zostávajú nezmenené. Zároveň sme si interne zvolili o. Andreja aj ako moderátora našej formačnej Komunity Oratória sv. Filipa Nériho.

Návšteva 7 kostolov

Už vopred oznamujeme, že aj tento rok organizuje naše Oratórium sv. Filipa Nériho a farnosť Svätej rodiny Návštevu 7 kostolov Bratislavy. Uskutoční sa v noci z piatka 6. septembra na sobotu 7. septembra. Bližšie informácie sa dozviete v nasledujúce nedele.