Birmovanci

„Príprava na birmovanie má viesť kresťana k intímnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov.“ (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1309)

Birmovanci sú tí kresťania vo farnosti, ktorí sú ceste duchovného a ľudského dozrievania, aby mohli prijať poslednú sviatosť uvedenia do kresťanského života (tzv. „iniciácie“). Farské spoločenstvo vedené miestnymi pastiermi je osobitne zodpovedné za prípravu birmovancov. Kurz „Život s Bohom“, určený pre birmovancov v príprave na prijatie sviatosti birmovania, je konkrétna ponuka pomoci zo strany našej farnosti. Je to ponuka duchovného sprevádzania, katechézy, spoločenstva… Je to obdobie prehlbovania osobného vzťahu s Bohom v Kristovi a učenlivosti voči pôsobeniu Ducha Svätého, obdobie intenzívnej katechézy (vyučovania vo viere), utužovania príslušnosti k Cirkvi (farnosti, diecéze) prežívaním spoločenstva, prenikania do liturgie Cirkvi (sv. omša, sviatosti). Každý napreduje vlastným tempom a rýchlosťou, ktorá mu vyhovuje, niekto rok, iný dva, tri, päť… Každý podľa svojich možností a dispozícií. Najbližšie bude vysluhovaná sviatosť birmovania v našej farnosti najskôr o rok (príp. o rok a pol, teda naskôr na jeseň 2017 podľa dátumu, ktorý určí arcibiskupský úrad). K sviatosti birmovania budú pripustení tí, ktorí budú na ňu už pripravení.

Kurz bude prebiehať v rámci štyroch stretnutí za mesiacdve spoločné stretnutia (s kňazom, súčasťou stretnutia je sv. omša o 18.00h a následná katechéza) a dve stretnutia v malých skupinách (vedú ich animátori menovaní farárom). Spoločné stretnutia budú bývať spravidla v 2. a 4. piatok v mesiaci a termíny skupinkových stretnutí si dohodnú jednodlivé skupinky. Birmovanec má svoj „index“, knižku birmovanca s názvom „Birmovník„, v ktorom má témy skupinkových stretnutí, rozličné modlitby, záverečné 94298dae72b09b5bf342c042e346c929otázky a takisto si do tejto knižky dáva zapisovať svoju účasť na stretnutiach a nedeľných sv. omšiach.

Súčasťou prípravy sú mnohoraké spôsoby prehĺbenia duchovného života birmovancov (základným prvkom je pravidelná účasť na nedeľnej svätej omši, pristupovanie k sviatostiam zmierenia a svätého prijímania), ale aj rozličné duchovné, spoločenské a kultúrne aktivity a ponuky (modlitbové aktivity, práca so Svätým Písmom), začlenenie birmovancov do života farnosti prostredníctvom konkrétnej služby (v liturgii – čítanie, spev, miništrovanie, v práci s deťmi, konkrétnymi formami pomoci, služby).

Pripravenosť birmovancov, ich ľudské a duchovné dozrievanie, sa len ťažko dá objektívne „odmerať“. Vzhľadom na zodpovednosť, ktorú ako farské spoločenstvo nesieme za prípravu birmovancov, sme vytvorili „systém bodovania“, ktorý nám ponúkne akú takú predstavu o osobných predpokladoch jednotlivých birmovancov a o ich duchovnom napredovaní. „Bodovanie“ birmovancov detailnejšie.

!!!Najbližšie spoločné stretnutie bude v piatok 28.4.2017!!! 

Spoločné stretnutia, homílie a katechézy:

1. spoločné stretnutie birmovancov (Úvod: „neočakávaná cesta“)

2. spoločné stretnutie birmovancov („Kurz s Bohom“)

3. spoločné stretnutie birmovancov („Pyramída túžob“ a svet rozprávok)

4. spoločné stretnutie birmovancov (homília „Skrytý Boh a jeho znamenia“ / prezentácia „Maslowova pyramída a Boh“)

5. spoločné stretnutie birmovancov s otcom biskupom Mons. Jozefom Haľkom