Vysluhovanie sviatostí

„Sviatosti Nového zákona, ustanovené Kristom Pánom a zverené Cirkvi ako činy Krista a Cirkvi, sú znakmi a prostriedkami, ktorými sa viera vyjadruje a upevňuje, vzdáva sa kult Bohu a uskutočňuje posväcovanie ľudí, a tak zvrchovane prispievajú k utváraniu, upevňovaniu a prejavovaniu cirkevného spoločenstva; preto tak posvätní služobníci, ako aj ostatní veriaci musia pri ich slávení preukazovať najvyššiu úctu a náležitú starostlivosť.“ (Kódex kánonického práva, kán. 840)

Sviatosť krstu

Sviatosť birmovania

Sviatosť Eucharistie

Sviatosť pokánia

Sviatosť manželstva

Sviatosť kňazstva

Sviatosť pomazania chorých