Organisti a spevácke zbory

1. Organisti a kantori

„Píšťalový organ nech je v latinskej Cirkvi vo veľkej úcte ako tradičný hudobný nástroj, ktorého zvuk vie dodať cirkevným obradom obdivuhodný lesk a mohutne povznáša myseľ k Bohu a k nebeským veciam. Iné nástroje možno pripustiť v bohoslužbe podľa úsudku a so súhlasom kompetentnej územnej cirkevnej vrchnosti, ak sú vhodné na posvätný cieľ alebo sa dajú naň prispôsobiť, ak zodpovedajú dôstojnosti chrámu a naozaj podporujú duchovný rast veriacich.“ (Sacrosanctum Concilium, konštitúcia o liturgii II. vatikánskeho koncilu, č. 120)

V našej farnosti pôsobia viacerí organisti (kantori):

Martin Homola, Mária Hypiusová, Katarína Šebová, Milan Masiarik, Michal Sýkora a Martin Nemček

2. Zbory a hudobné orchestre

„Hudobné orchestre pri bazilikách, katedrálach, kláštoroch a iných významnejších kostoloch, ktoré v priebehu vekov strážili a zveľaďovali neoceniteľný poklad duchovnej hudby a tým získali si slávu, majú sa i naďalej zachovať podľa tradičných a ordinármi preskúmaných a schválených noriem, aby sa posvätné úkony slávili veľkolepou formou. Okrem hudobnej výchovy sa má členom speváckeho zboru poskytnúť primeraná liturgická a duchovná výchova, aby z náležitého výkonu ich liturgickej služby nevyplývala len krása posvätného úkonu a výborný príklad pre veriacich, ale aj duchovné dobro pre samých členov.“ (Musicam Sacram, inštrukcia Rady na uskutočnenie Konštitúcie o posvätnej liturgii a Posvätnej kongregácie obradov, č. 20-24) 

V našej farnosti vznikli viaceré spevácke a hudobné zoskupenia, ktoré sa snažia podľa svojich možností a schopností zveľaďovať liturgický spev a hudbu:

  1. „Farský spevácky zbor“: zmiešaný zbor pod vedením Márie Hypiusovej účinkuje na slávnostnejších svätých omšiach i na nedeľných svätých omšiach (aj v spolupráci s mládežníckym orchestrom).
  2. „Mládežnícky orchester“: skupinka mladých pod vedením Márie Hypiusovej. Ide o malý orchester rozličných nástrojov, ktorý príležitostne spestruje naše bohoslužby v nedeľu a pri iných príležitostiach.
  3. „Komorný“ zborík otca Andreja: skupinka nadšencov pre polyfónny spev nacvičuje s otcom Andrejom Šottníkom náročnejšie skladby z pokladu cirkevnej polyfónnej posvätnej hudobnej tradície a spestruje najmä slávnostné sväté omše.
  4. „Detský zborík“: na stredajších „omšiach s účasťou detí“ pracuje na speve s deťmi a hudobníkmi naša kántorka Mária Hypiusová. Skúšky spevu sú vždy pred sv. omšou o 17.15h.
  5. „ImProvisorium“: hudobné zoskupenie svetského Oratória pod vedením otca Juraja Vitteka s modernejším repertoárom liturgickej i mimoliturgickej hudby. Spestruje občasne sväté omše, pondelkové eucharistické adorácie a iné pobožnosti.
  6. „My Singers“: hudobné zoskupenie pod vedením Miloša Hlavu pôsobí v našej farnosti už niekoľko rokov s prevažne gospelovým a chválovým repertoárom, ktorým spestruje nedeľné večerné sv. omše, či pondelkové adorácie.