Naša farnosť

„Farnosť je určité spoločenstvo veriacich, natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi, o ktoré pastoračná starostlivosť je pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi.“ (kánon 515, § 1, Kódexu kánonického práva)

423323_article_photo_0zsmzsr0_900xNaša farnosť je veľmi mladá, ale počtom najväčšia farnosť v Bratislave-Petržalke. Rímkokatolícka farnosť Svätej rodiny vznikla 1. júla 1995 odčlenením z farnosti Bratislava-Petržalka (Daliborovo námestie). Za jej prvého farára bol ustanovený dekan dp. Jozef Karáč. Najprv sa sväté omše slávili v kultúrnom dome Zrkadlový háj. V júni roku 2001 bol bratislavsko-trnavským arcibiskupom-metropolitom Mons. Jánom Sokolom posvätený pozemok na Pajštúnskej ulici určený pre výstavbu kostola. 22. júna 2001 sa začalo so stavbou kostola.

papez_petrzalkaVýznamným medzníkom v živote farnosti bola návšteva svätého Jána Pavla II., ktorý na priestranstve pred vtedy ešte nedokončeným kostolom slávil dňa 14. septembra 2003 svätú omšu spojenú s blahorečením biskupa Vasiľa Hopku a sestry Zdenky Schelingovej. Dňa 2. júla 2005 bol náš chrám konsekrovaný. 18. septembra 2005 sa na priestranstve pred kostolom slávila sv. omša pri vyvrcholení Tretieho celoslovenského eucharistického kongresu. Z našej farnosti sa pravidelne vysielajú aj rozhlasové sväté omše. Za pôsobenia druhého farára vdp. Jozefa Dúca sa 28. júna 2010 začalo s výstavbou pastoračného centra a fary, ktorá bola dokončená na jeseň 2013. Od roku 2015 bola farnosť zverená kňazom z formačnej Komunity Oratória svätého Filipa Neriho, o. Jurajovi Vittekovi a o. Andrejovi Šottníkovi.