Suma informácií pre rodičov detí pripravujúcich sa na prvé sv. prijmanie

Čas prípravy na prvé sv. prijímanie, ktoré v našej farnosti budeme sláviť v sobotu 16. mája 2015 o 10:00, vrcholí v týždni od 11. do 15. mája. Pre rodičov a najmä pre deti je preto veľmi užitočné, aby mali na pamäti nasledovné dátumy a aktivity, ktoré sa k nim viažu.

Sv. omše za účasti detí

Tieto sv. omše určené pre deti pripravujúce sa na prvé sv. prijímanie sú povinné a v týždni od 11. do 15. mája je potrebné, aby sa na nich deti každý deň zúčastňovali. Ide totiž o bezprostrednú prípavu. Rozpis sv. omší:

Dátum

Čas

7. máj

16:00

11. máj

16:00

12. máj

16:00

13. máj

16:00

14. máj

16:00

15. máj

16:00

16. máj

10:00

Prvá sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti

Pred prijatím Najsvätejšieho Tela Pána Ježiša pristupujú deti k prvej sv. zmierenia. Kvôli tomu, že detí je veľký počet, túto sviatosť budú deti prijímať vždy po skončení sv. omše, ktorá je pre nich určená (o 16:00) v nasledovnom poradí: 

Dátum

Škola

11. máj

ZŠ Tupolevova

12. máj

ZŠ Dudova, Prokovievova a deti z ostatných škôl mimo farnosti

13. máj

ZŠ Holíčska a ZŠ Gessayova

 Rodičia a príbuzní detí budú mať priestor ku sviatosti zmierenia vždy s deťmi; keď dokončíme spovedanie detí z konkrétnej školy, vyspovedať sa po deťoch môžu ich príbuzní.

Sviatosť krstu

Keďže niektoré deti ešte neprijali sviatosť krstu, pred prijatím Spasiteľa musia byť pokrstené. Krst je veľkým darom od Boha a zároveň záväzkom. Deti aj rodičia sa naň musia dôkladne pripraviť. Pred krstom bude pre rodičov a krstných rodičov predkrstná náuka a to v pondelo
k 11. mája 2015 o 18:45 hod. na fare. Rodičia prinesú rodný list dieťaťa, na základe ktorého spolu s kňazom vypíšu prihlášku na krst – krstný lístok.

Sviatosť krstu bude deťom vyslúžená 13. mája 2015 počas sv. omše o 18:00.4.    

Oblečenie počas slávnosti

Ako sa už rodičia medzi sebou dohodli, deti budú mať počas slávnosti sv. prijímania oblečené biele tuniky. Tieto je však potrebné najprv prispôsobiť podľa miery konkrétneho dieťaťa. Meranie detí bude prebiehať v pondelok 11. mája po sv. omši určenej pre deti. Tuniky si potom rodičia prídu vyzdvihnúť v piatok 15. apríla a to po sv. omši určenej pre deti.

Finančná stránka slávnosti

Túto zabezpečujú samotní rodičia. Na každej škole je spomedzi rodičov prvoprijímajúcich detí jeden rodič, ktorý je pokladníkom a ktorému môžete peniaze odovzdať. Platí sa: tunika, réžia, foto a video. Peniaze preto milí rodičia odovzdajte na to určeným ľuďom na vašej škole.

Miesto pre deti a rodinu počas slávnosti

Prvopijímajúce deti budú mať miesta na sedenie vyhradené a označené menovkami. Počas prvej sv. zmierenia deti dostanú špeciálnu kartičku, ktorú nesmú stratiť, pretože s ňou prídu v deň sv. prijímania, predložia ju službukonajúcemu usporiadeľovi a ten do kostola vpustí, na túto kartičku, dieťa a 4 osoby (rodičov a krstných rodičov). Títo zaujmú miesta pred začiatkom slávnosti, deti si nastúpia pred kostolom a vojdú slávnostným vstupom. Ostatní budú môcť vstúpiť do kostola až tesne pred začiatkom, keď bude zjavné, ktoré miesta zostávajú voľné. Keďže sv. prijímanie je v sobotu o 10:00, predpokladáme na ňom  výhradne účasť rodín a príbuzných prvoprijímajúcich. S miestom by nemal byť problém. Prosíme, aby ste však rešpektovali usmernenia usporiadateľov.