Sviatosť zmierenia

„Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.“ „Nový život, ktorý sme dostali vo sviatostiach uvádzania do kresťanského života, neodstránil krehkosť a slabosť ľudskej prirodzenosti ani náklonnosť na hriech, ktorú tradícia nazýva žiadostivosť (concupiscentia) a ktorá zostáva v pokrstených, aby sa s pomocou Kristovej milosti osvedčili v boji kresťanského života. Je to boj o obrátenie s cieľom dosiahnuť svätosť a večný život, do ktorého nás Pán neprestajne povoláva.“ (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1422 a 1426)

Dôležité informácie o sviatosti pokánia je možné nájsť v kánonoch 959-997 Kódexu kánonického práva. Prijatie sviatosti pokánia si vyžaduje dôkladnú prípravu. O sviatosti pokánia sa viac dozviete v Katechizme katolíckej Cirkvi.

V našom kostole sa vysluhuje sviatosť zmierenia v pondelok až piatok od 17.30 hod. do ukončenia svätej omše, v prípade potreby aj dlhšie. Vo farnosti účinkujú iba dvaja kňazi. Pred sv. omšou spovedá obvykle kňaz, ktorý bude mať sv. omšu. Cez sv. omšu spovedá ten, ktorý práve neslúži sv. omšu. Kto kedy slúži sv. omšu sa dozviete v aktuálnych farských oznamoch, kde sú vždy pri každej sv. omši naznačené iniciály kňaza, ktorý bude slúžiť danú sv. omšu.
V sobotu sa spovedá podľa potreby po rannej sv. omši.
V nedeľu sa spovedá v čase dopoludňajších sv. omší, v prípade potreby aj večer. Pripomíname, že nedeľa je dňom zasväteným Pánovi s povinnosťou zúčastniť sa na celej sv. omši. Preto nie je ideálne využívať pravidelne nedeľnú sv. omšu zároveň aj na spoveď.

V týždni pred prvým piatkom v mesiaci sú k dispozícii na svätú spoveď obaja kňazi hodinu pred večernou sv. omšou (od 17.00-18.00h) a jeden počas sv. omše (od 18.00-18.30h).

V adventnom a pôstnom období sa konajú v našom kostole spoločné sv. spovede s účasťou viacerých spovedníkov:
sobota pred 4. adventnou nedeľou
sobota pred Kvetnou nedeľou – vždy od 15.00 do 17.00 hod.

Chorých spovedáme v prvopiatkovom týždni, nahlásiť ich môžete na farskom úrade alebo v sakristii osobne, telefonicky alebo emailom.V prípade potreby dlhšieho rozhovoru s kňazom je lepšie si dopredu dohodnúť osobné stretnutie (osobne, telefonicky alebo cez email).