Sviatosť zmierenia

„Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.“ „Nový život, ktorý sme dostali vo sviatostiach uvádzania do kresťanského života, neodstránil krehkosť a slabosť ľudskej prirodzenosti ani náklonnosť na hriech, ktorú tradícia nazýva žiadostivosť (concupiscentia) a ktorá zostáva v pokrstených, aby sa s pomocou Kristovej milosti osvedčili v boji kresťanského života. Je to boj o obrátenie s cieľom dosiahnuť svätosť a večný život, do ktorého nás Pán neprestajne povoláva.“ (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1422 a 1426)

Dôležité informácie o sviatosti pokánia je možné nájsť v kánonoch 959-997 Kódexu kánonického práva. Prijatie sviatosti pokánia si vyžaduje dôkladnú prípravu. O sviatosti pokánia sa viac dozviete v Katechizme katolíckej Cirkvi.

V našom kostole sa vysluhuje sviatosť zmierenia

každý deň od 17.00-17.50 h. (okrem soboty) a po ranných sv. omšiach na požiadanie

V letnom období:

Pondelok, streda, piatok, nedeľa od 17.00-17.50, v utorok, štvrtok a sobotu po rannej omši na požiadanie.

Na svätú spoveď neprichádzajte, prosím, pár minút pred svätou omšou. Kňaz má právo sa pripraviť na svätú omšu a nebyť v strese! Vo farnosti účinkujú iba dvaja kňazi. Pred sv. omšou spovedá obvykle kňaz, ktorý bude mať sv. omšu. Cez svätú omšu spovedáme iba mimoriadne, keď nemáme iné povinnosti. Ak neviete prísť v určenom čase, tak si, prosím, dohodnite iný čas vopred s kňazom. Môže Vás vyspovedať napríklad aj po svätej omši, ak nemá iné pastoračné povinnosti v tom čase. Kto kedy slúži sv. omšu sa dozviete v aktuálnych farských oznamoch, kde sú vždy pri každej sv. omši naznačené iniciály kňaza, ktorý bude slúžiť danú sv. omšu.

V adventnom a pôstnom období sa konajú v našom kostole spoločné sv. spovede s účasťou viacerých spovedníkov:
sobota pred 4. adventnou nedeľou
sobota pred Kvetnou nedeľou – vždy od 15.00 do 17.00 hod.

Nezabúdajme ale, že spovedať sa môžeme počas celého roka! Boh na nás čaká kedykoľvek, nielen sviatočne! Pamätajme, že ťažkým hriechom strácame krstnú posväcujúcu milosť a v duši zhasne svetlo Božieho nadprirodzeného života. Nezostávajme v tme!

Chorých spovedáme v prvopiatkovom týždni, nahlásiť ich môžete na farskom úrade alebo v sakristii osobne, telefonicky alebo emailom. V prípade potreby dlhšieho rozhovoru s kňazom je lepšie si dopredu dohodnúť osobné stretnutie (osobne, telefonicky alebo cez email).

Príprava na svätú spoveď

Nezabúdajme, že máme mať svedomie v takom stave, aby sme mohli ísť každý deň na sväté prijímanie.

Priebeh sviatosti zmierenia

1. Príprava – spytujem si svedomie.

Modlitba pred sv. spoveďou
Duchu Svätý, pomôž mi spoznať moje hriechy, úprimne ich vyznať, pomôž mi pocítiť bolesť a ľútosť nad nimi a daj mi silu polepšiť sa.

2. Ľútosť – má byť čo najúprimnejšia.

3. Predsavzatie – túžba napraviť sa.

4. Vyznanie hriechov – prichádzam ku kňazovi, pozdravím, prežehnám sa, poviem kedy som bol naposledy na sv. spovedi. Po vyznaní hriechov, ktoré môžem mať aj napísané, dodám, že na viac hriechov si nepamätám. Počúvam, čo mi kňaz hovorí a zapamätám si pokánie. Potom oľutujem svoje hriechy napr. Bože môj, celým srdcom ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.
Pri rozhrešení sa prežehnám.

5. – Vykonám uložené pokánie.

Modlitba po sv. spovedi
Pane Ježišu, tvoje milosrdenstvo je nekonečné. Ty si mi skrze kňaza odpustil všetky moje hriechy, ktorými som urazil teba, mojich blížnych a ublížil aj sebe samému. Ďakujem ti a prosím pomáhaj mi, aby som vytrval na ceste za tebou po celý môj život.

Zamysli sa ešte:   

– Ako vyzerá tvoja príprava na spoveď?  – Boli tvoje doterajšie sv. spovede platné? Nezamlčal si žiaden ťažký hriech? Lebo ak áno, tvoje sv. spovede a sv. prijímania boli svätokrádežné.  – Polepšil si sa v niečom od poslednej sv. spovede?  – Staré hriechy, z ktorých si sa už raz úprimne vyspovedal – nemusíš nikdy viac opakovať.
– Pred sviatkami sú často pred spovednicou dlhé rady – len ťažko môžeš očakávať, že budeš môcť byť na sv. spovedi dlhší čas, alebo sa s kňazom viac porozprávať a poradiť, nájdi si preto čas aj mimo veľkých sviatkov a pred sviatkami spoveď neodkladaj na posledný deň.- Myslíš si, že kňaza zaujímajú tvoje hriechy? Vedel by ti ich povedať viac, ako si ich uvedomuješ, on chce počuť, ktoré si si už ty uvedomil, a počúva, či máš neodpustiteľné hriechy. Patria tam napr. – Ak sa hneváš a nechceš sa za žiadnych okolností zmieriť, ak používaš najmä abortívnu antikoncepciu a nechceš s tým prestať – (tento hriech má aj muž, ak do toho svoju ženu núti, alebo stačí, ak s jej hriechom súhlasí), ak žijete ako manželia bez sviatostného manželstva… O tomto mnohí ani nevedia, že nemôžu ísť na sv. spoveď a sv. prijímanie od toho momentu, keď začali spolu bývať v jednej domácnosti. Prečo nemôžu ísť na spoveď? Lebo súčasťou sv. spovede je snaha naozaj sa polepšiť a zanechať hriešny spôsob života, a v tomto prípade sa do neho opäť vrátim. A ďalším problémom je verejné pohoršenie. Tí, ktorí vás poznajú, sa môžu pýtať: Ako je to možné, že oni žijú spolu bez manželstva a chodia aj na sv. prijímanie? Azda Boh – Cirkev zmenili svoje prikázania? Cirkev si nemôže svojvoľne vykladať Boží zákon. Ona ho má chrániť. A nestačí ani, že si povieš vo svojom vnútri – ja toto nepovažujem za hriech – človek nie je meradlom dobrého a zlého konania – meradlom pre nás je Boží zákon. A ak ho človek neposlúcha, zaručene ho to k šťastiu neprivedie.- Nestačí sa spovedať iba tak, že povieš – prehrešil som sa proti šiestemu prikázaniu. Povedz jasne – prehrešil som sa pozeraním, myšlienkami, túžbami, sám so sebou skutkom, s druhou osobou, s osobou rovnakého pohlavia, so zasvätenou osobou… Každé je samostatným hriechom.
– To platí aj o iných prikázaniach – nestačí povedať prehrešil som sa myšlienkami, slovami, skutkami – hriechy treba menovať osobitne. Myšlienky som mal pyšné, závistlivé, nečisté… atď. Nehovoriac o tom, že ťažké hriechy by sa mali vyjadriť aj počtom – koľko tých ťažkých hriechov som spáchal, a povedať aj okolnosti, ak menia váhu hriechu.
– Ak nevieš rozlíšiť – kedy ešte môžeš ísť na sv. prijímanie a kedy nie – spýtaj sa kňaza na sv. spovedi, nech ti to pomôže rozlíšiť podľa tvojich konkrétnych hriechov.- Je užitočné, ak sa spovedáš aj z pokušení, ktoré na teba doliehajú, môže to oslabiť intenzitu tých pokušení.
– Opovážlivým spoliehaním sa na Božie milosrdenstvo sa prehrešuje ten, kto takto nejako uvažuje: – Bože, ja si budem hrešiť, koľko chcem, do toho sa mi nestaraj, ty mi to len všetko pekne na spovedi odpúšťaj. To je drzosť pred Bohom. Neprehrešuje sa ten, komu v rôznych okolnostiach hriechu napadne myšlienka – čo už, vyspovedám sa. A je mu to ľúto.
Užitočná rada: Pamätaj, že Boh ti chce odpustiť každý hriech, ak ho úprimne ľutuješ, lebo ťa nekonečne  miluje.
SMS – minimum duch. života pre začiatočníka: Spoveď 1x za mesiac, Modlitba 1x za deň, Svätá omša 1x za týždeň.

Desatoro

1. Ja som Pán, tvoj Boh, nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.  

Milujem Pána Boha viac ako čokoľvek iné? Hanbil som sa za svoju vieru? Modlievam sa ráno a večer? Spytujem si každý deň svedomie? Čítam Sv. písmo? Prehlbujem svoje náboženské vedomosti? Rozumiem významu sv. spovede, sv. omše, modlitby atď? Verím vešteniu, talizmanom, horoskopom, poverám…ako červená nitka, čierna mačka, piatok trinásteho, poklopať trikrát na drevo… ? Vyvolávanie duchov, čierna mágia, ezoterika…

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.   

S úctou som vyslovoval Božie meno a mená svätých? Škaredo som hovoril? Hrešil som? Nadával som? Prisahal som zbytočne? Dodržal som sľub?

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.   

V nedeľu a prikázané sviatky som bol na sv. omši? Koľkokrát som nebol? Prečo som nebol?  Z lenivosti? Ak pre chorobu – to nie je hriech. Ako som sa správal v kostole? Vyrušoval som? Pracoval som dobrovoľne v nedeľu a sviatok? Vedel som si odpočinúť?

4. Cti svojho otca a matku.   

Mal som v úcte rodičov, starších ľudí, učiteľov, svetských predstavených…? Bol som poslušný? Som svedomitý v práci či v škole? Ťaháky? Šikana? Moje vzťahy so súrodencami? Dával som druhým dobrý vzor a príklad? Bol som drzý? Viem si všimnúť druhého človeka a pomôcť mu?
Rodičia: Staral som sa o výchovu detí – aj kresťanskú? Spoločná modlitba? Volím zodpovedne?

5. Nezabiješ.   

Neublížil som niekomu? Neprovokoval som bitku, hádku…? Rasizmus?Neopíjal som sa? Nefajčil? Neskúšal drogy? Nejazdil rýchlo? Nepotuloval sa po nociach – nevhodná zábava? Netrávil som veľa času pri TV, PC? Keď som sa s niekým pohneval, snažil som sa zmieriť? Ospravedlnil som sa, ak som niekomu ublížil? Otázka potratu? (Kán. 1398: Kto vykonáva potrat, po dosiahnutí účinku upadá do exkomunikácie.) Nespravil som nič také, čo by mohlo zabiť už počaté dieťa? (Antikoncepcia.) Problematika umelého oplodnenia, eutanázie? Samovražedné myšlienky? Neznečisťoval som prírodu? Netrápil zvieratá?

6. Nezosmilníš.   

Myslel som a túžil po nečistých veciach? Hovoril som nečisto, dvojzmyselne? Pozeral som nevhodné obrazy, filmy? Robil som nečisté skutky? Mal som intímnosti mimo manželstva? Koľkokrát? Žijem v sviatostnom manželstve? Rodičia: Súhlasím s konkubinátom svojich detí?

7. Nepokradneš.   

Vzal som niečo, čo mi nepatrí? Akú to malo približne hodnotu? Vrátil som to? Poškodil som, alebo zničil niečo, čo nie je moje? Napríklad v kostole, v škole, na verejnom majetku? Hral som hazardné hry, automaty…? Nepožičiaval som peniaze za vysoké úroky? Nedával som a neprijal úplatky? Pracoval som svedomito? Mal som odvahu ozvať sa, keď som videl, že sa pácha akákoľvek krivda?

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.   

Hovoril som vždy pravdu? Ohováral som druhých?-To znamená: Rozširoval som chyby druhých? Vymýšľal som klamstvá na druhých? Toto je osočovanie. Ak som niekomu takto ublížil je potrebné urobiť nápravu. Nevysmieval som sa z druhých? Nepovyšoval som sa nad iných? Nevyzradil som zverené tajomstvo? Overil som si pravdivosť informácie? Zamyslel som sa niekedy nad tým s akým úmyslom robím to, čo robím a prečo niekedy hovorím to, čo hovorím?

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.   

Myslel som nečisto o cudzej žene, mužovi? Bol som verný svojej žene, (verná svojmu mužovi) – aj v myšlienkach? Dodržal som v manželstve morálny zákon? Nedovolené zabraňovanie počatiu a pod.

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.  

Závidel som druhým to, čo majú? Želal som niekomu, aby sa mu stalo niečo zlé? Nepoctivo som získal peniaze? Neutrácal som peniaze na zbytočnosti? Mám poriadok vo svojich veciach? Myslím aj na to, ako reálne pomôcť chudobným?  

Pätoro cirkevných prikázaní

1. V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej sv. omši.

2. Zachovávať prikázané dni pokánia. 

V popolcovú stredu a na veľký piatok nejesť mäso a postiť sa aj od iných jedál. Všetky piatky v roku tiež je dobre, keď nejem mäso, ale keď zjem, môžem urobiť iný dobrý skutok, sebazápor – napr: nezjem sladkosti, nepozerám TV, pôjdem na sv. omšu, prečítam si Sväté písmo.

3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.

Odporúča sa ísť na sv. spoveď každý mesiac pred  prvým piatkom. A keď mám ťažký hriech čo najskôr.

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.

5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Prispieval som, podľa svojich možností, na potreby kostola, farnosti, charity, Cirkvi? Zapájal som sa do života farnosti aj s nejakou pomocou?

Cudzie hriechy 

1. Dávať iným radu na hriech. 2. Povzbudzovať iných na hriech. 3. Iným kázať hrešiť. 4. Súhlasiť s hriechom iných. 5. Pomáhať pri hriechu iných. 6. Mlčať pri hriechu iných. 7. Zastávať hriechy iných. 8. Netrestať hriechy iných. 9. Chváliť hriechy iných.

7 hlavných hriechov 

1.Pýcha 2. Lakomstvo 3. Smilstvo 4. Závisť 5. Obžerstvo  6. Hnev 7. Lenivosť

Nezanedbávam konanie dobra? To by bolo málo – iba nekonať zlo.