Liturgická hudba a spev

„Hudobná tradícia všeobecnej Cirkvi je poklad neoceniteľnej hodnoty. Vyniká nad ostatné umelecké prejavy najmä preto, lebo ako posvätný spev spojený so slovami je potrebnou alebo integrálnou súčasťou slávnostnej liturgie. Sakrálna hudba bude teda tým posvätnejšia, čím tesnejšie bude spätá s liturgickým slávením, či už tým, že vrúcnejšie vyjadrí modlitbu alebo podporí jednomyseľnosť, alebo tým, že dodá posvätným obradom slávnostnejší ráz. Pritom Cirkev schvaľuje všetky formy pravého umenia, ktoré majú náležité vlastnosti, a pripúšťa ich do Božieho kultu.“ (Sacrosanctum Concilium, konštitúcia o liturgii II. vatikánskeho concilu, č. 112)

Organisti a spevácke zbory

1. Organisti a kantori

„Píšťalový organ nech je v latinskej Cirkvi vo veľkej úcte ako tradičný hudobný nástroj, ktorého zvuk vie dodať cirkevným obradom obdivuhodný lesk a mohutne povznáša myseľ k Bohu a k nebeským veciam. Iné nástroje možno pripustiť v bohoslužbe podľa úsudku a so súhlasom kompetentnej územnej cirkevnej vrchnosti, ak sú vhodné na posvätný cieľ alebo sa dajú naň prispôsobiť, ak zodpovedajú dôstojnosti chrámu a naozaj podporujú duchovný rast veriacich.“ (Sacrosanctum Concilium, konštitúcia o liturgii II. vatikánskeho koncilu, č. 120)

V našej farnosti pôsobia viacerí organisti (kantori):

Martin Homola, Mária Hypiusová, Katarína Šebová, Milan Masiarik, Michal Sýkora a Martin Nemček

2. Zbory a hudobné orchestre

„Hudobné orchestre pri bazilikách, katedrálach, kláštoroch a iných významnejších kostoloch, ktoré v priebehu vekov strážili a zveľaďovali neoceniteľný poklad duchovnej hudby a tým získali si slávu, majú sa i naďalej zachovať podľa tradičných a ordinármi preskúmaných a schválených noriem, aby sa posvätné úkony slávili veľkolepou formou. Okrem hudobnej výchovy sa má členom speváckeho zboru poskytnúť primeraná liturgická a duchovná výchova, aby z náležitého výkonu ich liturgickej služby nevyplývala len krása posvätného úkonu a výborný príklad pre veriacich, ale aj duchovné dobro pre samých členov.“ (Musicam Sacram, inštrukcia Rady na uskutočnenie Konštitúcie o posvätnej liturgii a Posvätnej kongregácie obradov, č. 20-24)

V našej farnosti vznikli viaceré spevácke a hudobné zoskupenia, ktoré sa snažia podľa svojich možností a schopností zveľaďovať liturgický spev a hudbu:

  1. „Farský spevácky zbor“: zmiešaný zbor pod vedením Márie Hypiusovej účinkuje na slávnostnejších svätých omšiach i na nedeľných svätých omšiach (aj v spolupráci s mládežníckym orchestrom).
  2. „Mládežnícky orchester“: skupinka mladých pod vedením Márie Hypiusovej. Ide o malý orchester rozličných nástrojov, ktorý príležitostne spestruje naše bohoslužby v nedeľu a pri iných príležitostiach.
  3. „Detský zborík“: na stredajších „omšiach s účasťou detí“ pracuje na speve s deťmi a hudobníkmi naša kántorka Mária Hypiusová. Skúšky spevu sú vždy pred sv. omšou o 17.15h.