Katechéza dospelých

[Kresťania] čoskoro nazvali katechézou komplex úsilí, ktoré Cirkev vyvinula, aby pripravila učeníkov, aby pomáhala ľuďom veriť, že Ježiš je Boží Syn, a touto vierou mali život v jeho mene; aby ich v tomto živote vychovávala a vzdelávala, a tak sa budovalo Kristovo telo. „Vo všeobecnosti možno povedať, že katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje organicky a systematicky s cieľom uvádzať veriacich do plnosti kresťanského života.“ (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 4-5)

V našej farnosti ponúkame okrem detí a mládeže (pred prvým svätým prijímaním a birmovkou) katechézu aj dospelým. Katechézy pre dospelých prebiehajú v utorok po sv. omši (teda cca. o 18.45h) v Pastoračnom centre, a to v dvoch ročníkoch.

  1. Prvý ročník katechéz pre dospelých (v rámci prípravy katechumenov na krst) bude tento rok viesť vdp. Martin Kramara. Informácie o príprave na krst pre dospelých (katechumenáte) nájdete tu.
  1. Druhý ročník vedie o. Andrej Šottník.
  1. Tretí ročník vedie o. Juraj Vittek v septembri budeme pokračovať III. knihou katechizmu, ktorá hovorí o morálke a živote v Kristovi.

Viera je z počutia. Vyučovanie vo viere je „primum et maximum officium“ (prvým a najdôležitejším poslaním kňaza). Náboženská nevedemosť je základným dôvodom duchovnej stagnácie viery mnohých katolíkov, vysokoškolsky vzdelaných nevynímajúc. Katechéza v zmysle cirkevných dokumentov je podmienkou prevencie stagnácie a úpadku farnosti – a naopak, tajomstvom organického rastu farského spoločenstva čo do počtu aj kvality.

Ukážky katechéz z roku 2015:

1. Katechéza 1 o otvorenosti človeka voči Bohu, náboženstvách a prirodzenom poznaní Boha (3.11.2015)

2. Katechéza 2 o Božom Zjavení a jeho prameňoch – Tradícia Cirkvi, Sväté Písmo a Učiteľský úrad (10. 11. 2015)

4. Katechéza 4 o jedinom Bohu (24. 11. 2015)