Ružencové bratstvo Jána Pavla II.

„Ruženec je mojou najobľúbenejšou modlitbou.“ (bl. Ján Pavol II.)

Podstata ruženca – spolu s Máriou kráčame po stopách Ježiša

V našej farnosti sa zišla 20 – členná skupina veriacich, ktorá prejavila ochotu a záujem o modlitbu posvätného ruženca. Túto modlitbu posvätného ruženca sme uviedli do činnosti dňa 01. mája .2010, rozdelením jednotlivých tajomstiev.

Úmyslom tejto 20 – člennej skupiny veriacich, v spolupráci s duchovným otcom farnosti Mgr. Jozefom Dúcom, bolo rozšíriť ružencové spoločenstvo o ďalších členov. Preto vdp. farár Dúc oboznámil veriacich o možnosti zapojiť sa do ružencového spoločenstva a zabezpečil stretnutie s pátrom Martinom Kolivoškom OP.

Stretnutie sa ukutočnilo 20. júna 2O1O. Páter nás informoval, usmernil a povzbudil k modlitbe posvätného ruženca.

7. október 2010 Ružencové bratstvo Jána Pavla II. s Božou  pomocou a Zakladacou listinou uvedené do činnosti.

Horliteľ Ružencového bratstva Helena Kiššová
Horliteľ ruže číslo 1.   Helena Kiššová
Horliteľ ruže číslo 2.   Milada Simeónová
Horliteľ ruže číslo 3.   Marta Fedorcová
Horliteľ ruže číslo 4.   Terézia Moravčíková
Horliteľ ruže číslo 5.   Patrik Baňas
Pokladník                   Klára Grňová

Stretnutie RB a výmena ružencových tajomstiev je každú prvú sobotu v mesiaci (7:30).
Každý druhý pondelok v mesiaci RB pripravuje adoráciu.

Účel založenia Ružencového bratstva

1. Ružencové bratstvo tvorí spoločenstvo duchovne zjednotených veriacich s úmyslom prosiť a osobitne uctievať preblahoslavenú Pannu Máriu, Kráľovnú posvätného ruženca, ktorej šíriteľom z poverenia od čias sv. Pia V. je Rehoľa dominikánov.

2. Veriaci, ktorí sú členmi Ružencového bratstva, či už praktizujú formu modlitby Živého ruženca, Svätého ruženca alebo Večného ruženca, sú pričlenení k Dominikánskej rodine.

3. Cieľom je spása duší, neustály pokrok členov Ružencového bratstva na ceste ku kresťanskej dokonalosti a šírenie mariánskej úcty.

Člen Živého ruženca:

– je povinný modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca na úmysel za obrátenie hriešnikov, za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov). K týmto úmyslom je možné pridať aj ďalšie. Jedenkrát v mesiaci sa stretnúť na spoločnej modlitbe posvätného ruženca s ostatnými členmi Živého ruženca, kde si vymenia ružencové tajomstvá.

Člen Svätého ruženca:

– je povinný modliť sa celý posvätný ruženec (tajomstvá radostné, svetla, bolestné, slávnostné) za jeden týždeň, na úmysel za obrátenie hriešnikov, za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov)

Člen Večného ruženca:

– je povinný raz za jeden mesiac alebo raz za rok si zvoliť „čas bdenia“, kedy sa pomodlí celý posvätný ruženec ( t.j. najprv radostné tajomstvá, potom svetla, bolestné, nakoniec slávnostné) , na úmysel za obrátenie hriešnikov, za čistotu viery a ohlasovateľov evanjelia, za večnú spásu umierajúcich, za vyslobodenie duší z očistca.

Pápež Gregor XVI. odporúčal modlitbu posvätného ruženca nasledujúcimi slovami:


„Dúfame, že s pomocou Božou to bude prospešné nielen preto, aby sa prosebná modlitba k Panne Márii, vhodná k jej chvále, šírila vždy a všade už pre jej jednoduchosť, ale aj preto, aby sa zväčšila jej moc pre mnohých prosiacich a aby sa príjemnejšie niesla k Bohu, lebo on je naklonený zmilovať sa a dať svoju milosť, ak ho o to v spoločnej modlitbe prosíme.“

Pripravila: Helena Kiššová, horliteľ Ružencvého bratstva