Informácie pre prvoprijímajúce deti

Prvá svätá omša za účasti detí v tomto školskom roku bude v stredu, 2. októbra 2019 o 18.00 h (prvýkrát bez katechézy pred omšou, o týždeň už katechéza bude).

Sväté omše za účasti detí budú bývať každú stredu od 18.00 – 19.00 h s výnimkou prázdnin a dní pracovného voľna. V deň cirkevných sviatkov sväté omše budú. O mimoriadnych prípadoch budete informovaní vo farských oznamoch.
Tieto sväté omše sú povinné.

Katechézy pre prvoprijímajúce deti budú bývať vždy pred detskou svätou omšou od 17.30 h v pastoračnom centre (miestnosť Stretkáreň). Katechézy sú povinné.
Prosíme o dochvíľnosť (byť v stretkárni najneskôr o 17.25 h).

Kresťanko je slovníček, ktorý dostane každé dieťa, ktoré sa pripravuje na prijatie Prvého svätého prijímania v našej farnosti.
Nachádzajú sa v ňom kolonky, do ktorých bude zbierať podpisy za účasť na svätých omšiach a katechézach a tiež kolonky, do ktorých sa môže písať znenie otázky na ďalší týždeň (nie odpovede!).
Každý prvoprijímajúci si zaň zodpovedá sám a má povinnosť si ho nosiť na každú svätú omšu, ktorá je v ňom poznačená (detské a nedeľné omše, prikázané cirkevné sviatky).
V stredu slovníček dieťa odovzdá animátorovi pri príchode na katechézu, po sv. omši ho dostane naspäť podpísaný kompetentným animátorom, slovníčky sa po omši budú rozdávať v detskom kútiku (presklenná miestnosť na boku kostola).
V nedeľu a v prikázaný sviatok dieťa vyhľadá animátora, aby mu slovník podpísal, alebo si ho dá podpísať kňazom pri sakristii.

V prípade choroby napíše do kolonky pre podpis rodič dieťaťa (zákonný zástupca), že dieťa bolo choré.
V prípade účasti na sv. omši mimo našej farnosti dá dieťaťu podpis do slovnÍčka kňaz (diakon), ktorý tam omšu slúžil.
Ak si dieťa slovníček zabudne, príde sa nahlásiť vedúcemu animátorovi, ktorý si poznačí jeho meno a slovník podpíše dodatočne. Ak si dieťa slovníček zabudne a nenahlási sa animátorovi, dodatočný podpis mu môže dať iba otec Juraj Vittek.
Stratu slovníčka je potrebné nahlásiť ihneď, dieťa dostane nový slovníček.

V prípade neúčasti na príprave a sv. omšiach farár otec Juraj Vittek preverí, či je dieťa dostatočne pripravené k pripusteniu na Prvé sväté prijímanie. V prípade potreby sa otec Juraj stretne aj s rodičom dieťaťa.