Informácie pre rodičov prvoprijímajúcich detí

„Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijať Pánovo telo. Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára postarať sa, aby sa deti po dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili a čo najskôr sa po predchádzajúcej sviatostnej spovedi občerstvili týmto božským pokrmom; úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré nepovažuje za dostatočne pripravené.“ (kánon 913-914, Kódex kánonického práva)

Prípravu dieťaťa na to, aby mohlo prijímať Eucharistiu, má predovšetkým rodič. Rodič má aj právo požiadať Cirkev, aby jeho dieťa mohlo začať pristupovať k svätému prijímaniu. Mal by o to sám požiadať Cirkev, najlepšie vo farnosti, do ktorej patrí a v ktorej žije (podľa miesta bydliska: tu zistíte, či územne patríte do našej farnosti). Zo spoločenských dôvodov, najmä v mestách a v cirkevných školách, deti pristupujú k prvému svätému prijímaniu spolu ako školská trieda a aj sa spolu pripravujú. Je možné teda požiadať o pristúpenie k prvému svätému prijímaniu aj vo farnosti, na území ktorej sa nachádza škola. Je na rozhodnutí rodiča, čo považuje pre dieťa za najvhodnejšie. Je dobré, aby sa aj prípravou na prvé sväté prijímanie dieťa zžilo so svojou farnosťou. Na druhej strane, dieťa má prirodzené spoločenské väzby aj v školskom prostredí. Pristúpenie k prvému svätému prijímaniu však nie je vecou školy, ale farnosti a je na zodpovednosti farára. Najmä v mestách a na sídliskách ako je Bratislava a Petržalka je dôležité, aby si rodiny zvykli vnímať svoju farnosť ako svoj domov v Cirkvi.

V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu spravidla deti 3. ročníka základnej školy. Ale môže to byť v niektorých prípadoch aj skôr alebo neskôr, podľa jeho pripravenosti. Dieťa je pripustené k sviatosti Eucharistie slávnosťou prvého svätého prijímania, ktorá sa obyčajne koná vo veľkonočnom období. Dátum sa dohodne včas s rodičmi.

Zápis sa koná na začiatku školského roka do konca septembra (tento rok kvôli pandémii do 30. septembra 2023). Prihlášku nájdete tu.

Kurz prípravy detí prebieha počas detských svätých omší každú stredu o 18.00h (v prípade lockdownov sme mali katechézy online, prihlasovacie údaje dostali rodičia emailom). Príprava z minulého roka bola poznačená pandémiou a slávnosť prvého svätého prijímania bola až na konci septembra. Foto zo slávnosti 21. 5. 2023: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/ff96111f-0639-4169-80c2-eb543be9867b.

Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o pastorácii detí v našej farnosti. S deťmi sa za normálnych okolností stretávame pravidelne najmä pri tzv. „detských“ svätých omšiach, teda pri svätých omšiach s účasťou detí, zameraných na lepšie vovedenie dieťaťa do tajomstva svätej omše, v každú stredu o 18,00h. Sväté omše sú odporúčané aj pre deti, ktoré už na prvom svätom prijímaní boli, prípadne pre mladšie deti. Podľa možností animátorov polhodinu pred svätou omšou (oznámi sa vopred) sa deti stretnú s animátormi v Pastoračnom centre, kde sa prakticky pripravujú na slávenie svätej omše, učia sa významu svätej omše, liturgickým gestám a správaniu v kostole, prespievajú si piesne, zahrajú sa hry, naučia sa ukazovačky a pod. Takisto pozývame deti, ktoré majú vzťah k spevu, aby sa zapojili do detského spevu pod vedením našej organistky Márie Hypiusovej.

V stredu 11. októbra 2023 začneme prípravu detí na prvé sväté prijímanie na detskej omši o 18.00h s farárom, otcom Jurajom Vittekom, na ktorom sa rodičia dozvedia všetky detaily o priebehu prípravy, o podmienkach prijatia dieťaťa i o samotnej slávnosti prvého svätého prijímania. Po nej bude stretnutie rodičov, kým o deti sa postarajú zatiaľ animátori v pastoračnom centre. Deti dostanú slovníček „Kresťanko“ a emailom uvedeným na prihláške budú rodičia postpne informovaní o prebiehajúcej situácii prípravy. Samotná príprava je ponukou pomoci rodičom zo strany farnosti a nie je povinná. Rodičia však majú povinnosť pripraviť dieťa na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie.

Kresťanko je slovníček, ktorý dostane každé dieťa, ktoré sa pripravuje na prijatie Prvého svätého prijímania v našej farnosti.
Nachádzajú sa v ňom kolonky, do ktorých bude zbierať podpisy za účasť na svätých omšiach a katechézach a tiež kolonky, do ktorých sa môže písať znenie otázky na ďalší týždeň (nie odpovede!).
Každý prvoprijímajúci si zaň zodpovedá sám a má povinnosť si ho nosiť na každú svätú omšu, ktorá je v ňom poznačená (detské a nedeľné omše, prikázané cirkevné sviatky).
V stredu slovníček dieťa odovzdá animátorovi pri príchode na katechézu, po sv. omši ho dostane naspäť podpísaný kompetentným animátorom, slovníčky sa po omši budú rozdávať v detskom kútiku (presklenná miestnosť na boku kostola).
V nedeľu a v prikázaný sviatok dieťa vyhľadá animátora, aby mu slovník podpísal, alebo si ho dá podpísať kňazom pri sakristii.

V prípade choroby napíše do kolonky pre podpis rodič dieťaťa (zákonný zástupca), že dieťa bolo choré.
V prípade účasti na sv. omši mimo našej farnosti dá dieťaťu podpis do slovnÍčka kňaz (diakon), ktorý tam omšu slúžil.
Ak si dieťa slovníček zabudne, príde sa nahlásiť vedúcemu animátorovi, ktorý si poznačí jeho meno a slovník podpíše dodatočne. Ak si dieťa slovníček zabudne a nenahlási sa animátorovi, dodatočný podpis mu môže dať iba otec Juraj Vittek.
Stratu slovníčka je potrebné nahlásiť ihneď, dieťa dostane nový slovníček.

V prípade neúčasti na príprave a sv. omšiach farár otec Juraj Vittek zvlášť preverí, či je dieťa dostatočne pripravené k pripusteniu na Prvé sväté prijímanie. V prípade potreby sa farár stretne aj s rodičom dieťaťa.