Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.“ (KKC, 1285)

Dôležité informácie o sviatosti birmovania je možné nájsť v kánonoch 879-896 Kódexu kánonického práva.

Príprava dospievajúcich na birmovku

„Príprava na birmovanie má viesť kresťana k intímnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov.“ (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1309)

V tomto roku (od októbra 2021) začíname v našej farnosti prípravu na sviatosť birmovania. Prihlásili sa mladí vo veku od 8. ročníka ZŠ (resp. tercie na 8-ročnom gymnáziu) a starší. Dospelí sa môžu pripravovať na prijatie sviatosti birmovania spolu s katechumenmi, ktorí sa pripravujú na krst. Prihlásiť sa ešte môžu do 15, októbra 2021. Prihlášku je možné si stiahnuť tu.

prihlaska-na-birmovku_2021

Termín birmovky: podľa dohovoru s ABÚ v Bratislave. Príprava trvá 1-2 roky podľa účasti a pripravenosti birmovancov.

Príprava dospelých na birmovku

Dospelý, ktorý ešte neprijal sviatosť birmovania, môže sa pripraviť na jej prijatie spolu s kandidátmi na krst v príprave zvanej katechumenát. Prípravu vedie pán kaplán Marián Lukáč. Nahlásiť sa treba na farskom úrade v čase úradných hodín.