Sviatosť krstu

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).

Dôležité informácie o podmienkach slávenia krstu je možné dozvedieť sa v kánonoch 849-879 Kódexu kánonického práva.

Krst detí

Rodičia, ktorí by chceli pokrstiť svoje dieťa, sú pozvaní nahlásiť krst v úradných hodinách na farskom úrade. Pred krstom sú rodičia i krstní rodičia pozvaní k predkrstnej katechéze, ktorá býva v druhú sobotu o 9.00h v Pastoračnom centre. Poučenie o sviatosti krstu slúži rodičom a krstným rodičom k pripomenutiu si základných právd viery. Poučenie spočíva v stretnutí, počas ktorého im kňaz vysvetlí zmysel krstu a symboly ktoré sa budú pri krste používať.

Krsty detí sa vysluhujú v poslednú nedeľu mesiaca vo farskom kostole Svätej rodiny po skončení dopoľudňajších svätých omší (teda o 11.30h).

Ponúkame i možnosť krstu druhú sobotu v mesiaci o 10.00h. s katechézou o 9.00h.

V prípade krstu dieťaťa, ktoré dosiahlo katechetický vek, je možné spojiť prípravu na krst s prípravou na prvé sväté prijímanie. Dieťa bude pokrstené počas slávnosti prvého svätého prijímania.

Mnohí rodičia, ktorí žijú partnersky mimo manželstva alebo iba v civilnom manželstve, príp. sú rozvedení, sa často informujú, či ich dieťa narodené v mimomanželskom zväzku môže byť pokrstené. Podmienky krstu dieťaťa stanovuje cirkevné právo v nasledujúcich kánonoch. Pán Ježiš nám dal dvojité neoddeliteľné poslanie: „Učte a krstite!“ Krst bez odovzdania viery nie je prípustný. Rodič berie na seba pri krste svojho dieťaťa veľkú zodpovednosť odovzdať katolícku vieru svojmu dieťaťu, postarať sa o to, aby dieťa bolo vo viere vedené, vyučené a naučilo sa žiť kresťanským spôsobom života v katolíckej Cirkvi. Otázku splnenia alebo nesplnenia podmienok má zodpovednosť posúdiť farár a radi s rodičmi osobne tieto veci prediskutujeme, aby sme im pomohli čeliť zodpovednej úlohe odovzdať kresťanskú výchovu dieťaťu, ktoré má byť pokrstené. Krst je často príležitosťou pokúsiť sa nájsť aj vhodné riešenie na prekonanie prípadného iregulárneho stavu rodičov, ktorí nežijú v platnom manželstve alebo povzbudenie pre prehĺbenie vlastného života viery.

Kde žiadať o krst

Kán. 862 – Okrem nevyhnutného prípadu nikto nesmie bez náležitého dovolenia udeliť krst na cudzom území, a to ani svojim podriadeným.

Kán. 530 – Farárovi sú osobitne zverené tieto úkony: 1. vysluhovanie krstu…

O krst treba požiadať farára v mieste bydliska (v cirkevnom zmysle je to tam, kde človek trvalo býva, aj keď tam nemá trvalý pobyt). Ak sú vážne dôvody žiadať o krst v inej farnosti, treba si od vlastného farára vyžiadať povolenie (licenciu) prijať krst v inej farnosti, vysvetliac mu dôvody.

Podmienky krstu dieťaťa

Kán. 867 – § 1. Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch; čím skôr po narodení, ba ešte predtým sa majú obrátiť na farára, aby požiadali o sviatosť pre dieťa a aby sa na ňu náležite pripravili.
§ 2. Ak sa dieťa nachádza v nebezpečenstve smrti, má sa bezodkladne pokrstiť.
Kán. 868 – § 1. Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, sa vyžaduje:
1. aby rodičia, aspoň jeden z nich alebo kto ich zákonne zastupuje, súhlasili;
2. aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod.
§ 2. Dieťa katolíckych, ba aj nekatolíckych rodičov sa v nebezpečenstve smrti dovolene krstí aj proti vôli rodičov.

Požiadavky na krstného rodiča podľa Kódexu kanonického práva (KKP, kán. 874).
§ 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.

• Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia. Ak rodičia dieťaťa nie sú sviatostne sobášení, ochotne im vyjdeme v ústrety pri náprave ich manželstva.

Krst dospelých

V prípade krstu dospelého je potrebné absolvovať tzv. katechumenát, ktorý sa začne v septembri 2017 a je potrebné sa nahlásiť na farskom úrade. Počas katechumenátu sú kandidátovi na krst vysvetlené pravdy viery a morálky, sviatostného kresťanského života. Prípravu má tento rok na starosti vdp. Martin Kramara. Termín stretnutí ešte nie je dohodnutý.