Birmovanci

„Príprava na birmovanie má viesť kresťana k intímnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov.“ (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1309)

Birmovanci sú tí kresťania vo farnosti, ktorí sú ceste duchovného a ľudského dozrievania, aby mohli prijať poslednú sviatosť uvedenia do kresťanského života (tzv. „iniciácie“). Farské spoločenstvo vedené miestnymi pastiermi je osobitne zodpovedné za prípravu birmovancov. Kurz „Život s Bohom“, určený pre birmovancov v príprave na prijatie sviatosti birmovania, je konkrétna ponuka pomoci zo strany našej farnosti. Je to ponuka duchovného sprevádzania, katechézy, spoločenstva… Je to obdobie prehlbovania osobného vzťahu s Bohom v Kristovi a učenlivosti voči pôsobeniu Ducha Svätého, obdobie intenzívnej katechézy (vyučovania vo viere), utužovania príslušnosti k Cirkvi (farnosti, diecéze) prežívaním spoločenstva, prenikania do liturgie Cirkvi (sv. omša, sviatosti). Každý napreduje vlastným tempom a rýchlosťou, ktorá mu vyhovuje, niekto rok, iný dva, tri, päť… Každý podľa svojich možností a dispozícií. Príprava trvá 1-2 roky. Birmovku sme mali v našej farnosti 11. októbra 2020. Keď nám to situácia dovolí, začneme novú prípravu. Prihlášku na birmovku nájdete tu. Treba, aby ju birmovanec sám vyplnenú a podpísanú priniesol na farský úrad v úradných hodinách (po, str, pia 16.00-17.00) alebo ju oskenovanú poslal na ba-svatej-rodiny@ba.ecclesia.sk. Najlepšie do 15. októbra 2021. Prihlášku si môžete stiahnuť tu (pdf) alebo .doc:

prihlaska-na-birmovku_2023