Hlas Svätej rodiny

Na jeseň roku 2017 sme vďaka novému redakčnému tímu založili nový farský časopis s názvom „Hlas Svätej rodiny“, ktorý bude pokračovateľom doterajšieho Spravodaja. Dúfame, že sa bude stále zlepšovať a zveľaďovať a že bude cenným prostriedkom komunikácie v našej farnosti. Časopis je nepredajný. Vydáva ho farnosť s povolením Arcibiskupského úradu v Bratislave (č. 4825/2017), finančne ho podporuje aj občianske združenie Spoločné dobro. Môžete ho podporiť aj bežným spôsobom pri pravidelnej nedeľnej zbierke pre potreby farnosti. V kostole je redakčná schránka „Hlas Svärej rodiny“, do ktorej nám môžete dávať svoje podnety a postrehy.


  1. ročník
  2. ročník
  3. ročník

4. ročník

1. číslo (jún 2021)

2. číslo (december 2021)

5. ročník

  1. číslo (júl 2022)

2. číslo (december 2022)

6. ročník

  1. číslo (júl 2023)