Hlas Svätej rodiny

Na jeseň roku 2017 sme vďaka novému redakčnému tímu založili nový farský časopis s názvom „Hlas Svätej rodiny“, ktorý bude pokračovateľom doterajšieho Spravodaja. Dúfame, že sa bude stále zlepšovať a zveľaďovať a že bude cenným prostriedkom komunikácie v našej farnosti. Časopis je nepredajný. Vydáva ho farnosť s povolením Arcibiskupského úradu v Bratislave (č. 4825/2017), finančne ho podporuje aj občianske združenie Spoločné dobro. Môžete ho podporiť aj bežným spôsobom pri pravidelnej nedeľnej zbierke pre potreby farnosti. V kostole je redakčná schránka „Hlas Svärej rodiny“, do ktorej nám môžete dávať svoje podnety a postrehy.


  1. ročník
  2. ročník
  3. ročník

4. ročník

1. číslo (jún 2021)

2. číslo (december 2021)

5. ročník

  1. číslo (júl 2022)