Primície – vdp. Peter Repko

Dňa 12. júna 2021 bol v katedrále svätého Martina vysvätený za kňaza Peter Repko, ktorý vyrástol v našej farnosti a odmalička miništroval od čias omší v Zrkadlovom háji počas začiatkov farnosti, ktorú založil vdp. Jozef Karáč (1995). V nedeľu 13. júna 2021 slávil v našom kostole Svätej rodiny svoju slávnostnú primičnú svätú omšu. Primičným kazateľom bol vdp. Daniel Dian.

Dobrý Pastier, prosíme za terajších i nových kňazov. Nielen prosíme, ale i sľubujeme, že budeme stáť pri nich, pomáhať im a modliť sa za nich. Mária, Kráľovná kňazov, prednes naše prosby svojmu Synovi, Najvyššiemu Veľkňazovi, aby nám nikdy nechýbali kňazi– verní svedkovia živej viery, ktorí nás bezpečne prevedú pozemským životom do večnej blaženosti. Amen.